Đá lông vũ 2-4 cm vật liệu lọc hồ koi

17.000 13.000

Đá lông vũ vật liệu lọc nước
Đá lông vũ 2-4 cm vật liệu lọc hồ koi

17.000 13.000